SLZ je členom EPAA - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SLZ je členom EPAA

ARCHÍV > SLZ Trenčín 2015

Slovenský zväz gen Dr M.R.Štefánika sa stal členom EPPA
STANOVY EPAA  :
Článok - 2 Logo
 
EPAA logo je asymetrické, trojuholníkové krídlo obklopujúce názov partnerstva a krídlo grécke sochy Nike z Samotracia. Na ľavom okraji dolnej časti, štyri modré hviezdy ktoré symbolizujú zakladajúce krajiny.
Preambula
:
Združenia vzdušných síl Belgicka, Francúzska, Nemecka a Talianska, s ohľadom na:

Spoločnú identitu ideálov, hodnôt a priateľstva medzi európskymi letcami ako v aktívnej službe tak aj v zálohe;
Priateľské väzby, jednotlivých národov spoločenstva;
Nutnosť zachovať pri živote ducha histórie a tradícií európskych letcov;
Nutnosť podporovať medzi európskymi občanmi, najmä mládežou, koncept európskej bezpečnosti a obrany vo všetkých jeho aspektoch, a najmä úloha vzdušných síl v tejto súvislosti;
Posilnenie spolupráce medzi európskymi vzdušnými silami, ktoré prejavuje záujem ešte o užšiu spoluprácu;
Postupným procesom prispievať k európskej bezpečnostnej a obrannej identity a Európskej únie k udržaniu mieru a stability;

Tieto štyri asociácie, sa stretli v Ríme dňa 4. decembra 2004 na podpise  Európskeho partnerstva asociácií vzdušných síl (EPAA) s nasledujúcimi  stanovami:
Ciele EPAA sú:


- Podporovať koncepciu európskej bezpečnosti a obrany medzi občanmi Európy, najmä mládežou;
- Podpora európskych vzdušných síl;
- Udržiavať a zdôrazniť históriu a tradície európskych letcov;
- Rozšíriť EPAA o všetky asociácie Vzdušných síl v rámci EÚ, ktoré by požiadali o členstvo,  v súlade so zásadami v preambule;
- Podporovať priateľstvo a kontakty medzi členmi;
- Udržiavať úzke vzťahy s asociáciami iných ozbrojených síl
- Organizovať aktivity súvisiace s cieľmi, ktoré sú uvedené vyššie, aj v spolupráci s orgánmi EÚ, ak je to možné.

II. ORGANIZÁCIA

Článok 3 - Predsedníctvo
Predsedníctvo EPAA preberá každá z krajín, ktorá je členom asociácie na dobu dva roky. Predsedníctvo sa mení v abecednom poradí, s použitím anglických názvov zúčastnených krajín. Prezidenti členských asociácií sa stretávajú na žiadosť prezidenta v úrade.
Článok 4 - Výbor zástupcov členských štátov
Bol založený Výbor zástupcov členských štátov (NBR).
Každý zúčastnená národná asociácia  vymenuje jedného člena ako národného zástupcu.
BNR predstavuje najvyšší úrad EPAA; BNR sa bude schádzať najmenej raz ročne na žiadosť EPAA prezidenta v úrade.
Článok 5 - Riadiaci výbor
Riadiaci výbor je výkonným orgánom EPAA.
Každá zúčastnená krajina menuje 2 delegátov do riadiaceho výboru.
Predsedajúcim je jeden z dvoch delegátov národnej asociácie, ktorá má EPAA predsedníctvo.
Riadiaci výbor sa schádza najmenej raz ročne na žiadosť EPAA prezidenta.
Článok 6 - Kritériá oprávnenosti a zapájania postupy
Združenie európskych vzdušných síl, ktoré sa chce stať členom EPAA musí:
 mať celoštátnu pôsobnosť,
 riadiť sa zásadami uvedenými v preambule týchto stanov,
 sledovať rovnaké ciele ako EPAA.
Národná asociácia, ktoré si želá,  aby sa stala členom EPAA, musí zaslať formálnu žiadosť úradujúcemu prezidentovi. Prezident postúpi žiadosť ostatných členov BNR na prerokovanie na najbližšej schôdzi BNR. Vstup do asociácie musí byť schválený jednomyseľne členskými asociáciami.  
Úradujúci prezident bude oficiálne informovať uchádzajúce sa združenie o prijatom rozhodnutí. Rozhodnutie nemusí byť motivované.
Úradujúci prezident môže pozvať národné združenia akéhokoľvek národa ako pozorovateľa, ak žiadajúce združenie spĺňa kritéria a princípy týchto stanov. Pozícia pozorovateľa umožňuje účasť jedného delegáta, žiadajúceho združenia na rokovaní riadiaceho výboru a ďalších EPAA činností, podľa rozhodnutia riadiaceho výboru, ale nemá hlasovacie práva.
Článok 7 – Zbavenie členstva
Členstvo v EPAA je zrušené:
Žiadosťou člena národnej asociácie, formálne predloženou BNR.
Na vylúčení sa  zhodli členovia BNR jednomyseľne ostatných členských krajín na báze motivovaného rozhodnutia.
Žiadna asociácie nemôže byť s konečnou platnosťou vykázaná skôr, pokiaľ jej zástupca nebol vyzvaný, aby poskytol vysvetlenie BNR.
Článok 8 - Zmena stanov
Stanovy môžu byť zmenené na žiadosť členského štátu. Úradujúci prezident predloží žiadosť na program nasledujúceho rokovania BNR. Po dohode so všetkými členskými asociáciami,  úradujúci prezident poskytne návrh nových stanov k dohodnutému termínu alebo požiada jedného z členov pre prípravu takéhoto návrhu.
Aby boli nové alebo revidované stanoví platné , rovnako ako pri podaní žiadosti, musia byť schválené jednomyseľne BNR členských štátov.
Článok 9 - Úradný jazyk
Oficiálnym jazykom je angličtina EPAA.
Článok 10 - Referenčná príručka
Tieto stanovy sa aplikuje pomocou súboru pracovných pravidiel a postupov stanovených riadiacim výborom, ktorý boli schválené BNR a publikované v referenčnej príručke.


 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky