6. Kongres SLZ v skratke - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

6. Kongres SLZ v skratke

ARCHÍV > SLZ Trenčín 2015

            UZNESENIE
z rokovania VI. Kongresu Slovenského leteckého zväzu
 gen. Dr. M. R Štefánika
konaného dňa 06.12.2014 v Trenčíne


VI. Kongres SLZ gen. Dr. M. R. Štefánika v súlade s hlavou 5 od stavec 5.2 písmeno e.) Stanov SLZ
A. Schvaľuje:
1.) Program rokovania VI. Kongresu SLZ
2.) Rokovací poriadok VI. Kongresu
3.) Správu o činnosti SLZ za obdobie od V. Kongresu SLZ, prednesenú prezidentom SLZ
4.) Správu o hospodárení za rovnaké obdobie, prednesenú hospodárom SLZ a prezidentom SLZ v dvoch častiach.
5.) Správu KRK SLZ, prednesenú predsedom KRK6.) Správu o činnosti SLZ v rámci EPAA a program činnosti SLZ v rokoch 2015 a 2016 v EPAA.
7.) Programové ciele SLZ na obdobie do VII. Kongresu SLZ
8.)Návrh nových Stanov SLZ, Organizačného poriadku, Smernice pre hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami SLZ
9.)Zmeny v smernici na udeľovanie ocenení
     10.) Voľbu:
a.) prezidenta SLZ gen. Dr. M. R- Štefánika na obdobie do konania VII .Kongresu SLZ, ktorým sa stal:

   pplk. v. v. Ing. GAŠPAROVIČ Peter

b.) štyroch členov predsedníctva RV SLZ v zložení:

Ing. MATEJČÍK Peter
plk. Ing. TAKÁCS Jozef, PhD.
JENDROĽ Ján
Ing. THEMÁR Marián

c.) Voľbu trojčlennej KRK SLZ v zložení:

Ing. HERMAN Roman
Ing. KOBLEN Ivan, CSc.
Ing. PAGÁČ Ján

B. Berie na vedomie:
1. Rozdelenie funkcií predsedníctva RV SLZ takto:

1. viceprezident: Ing. MATEJČÍK Peter, CSc.
Viceprezident pre medzinárodné vzťahy: Plk. Ing. TAKÁCS Jozef, PhD.
Hospodár :      JENDROĽ Ján
Tajomník::       Ing. THEMÁR Marián

2. Voľbu predsedu KRK SLZ, za ktorého bol zvolený:

Ing. KOBLEN Ivan, CSc.

C. Ukladá :
1. RV SLZ vykonať registráciu novelizovaných Stanov SLZ na Ministerstve vnútra SR.
Zodpovedá. Prezident SLZ
Termín: január 2015
2. Na základe zmluvy o spolupráci s leteckými zväzmi krajín Vyšehradskej skupiny
každoročne vypracovať projekty pre vzájomnú spoluprácu a požadovať spolu financovanie z Vyšehradského fondu
Zodpovedá: PRV SLZ
Termín: trvale
5. Rozpracovať témy z diskusných príspevkov delegátov odznených na VI. kongrese SLZ
   a zapracovať ich do plánu činnosti SLZ
Zodpovedá: PRV SLZ
Termín: 1. štvrťrok 2015

6. Rozpracovať do plánu činnosti SLZ Programové ciele bod č. 5 – zahraničnú politiku
Zodpovedá: RV SLZ
Termín: 1. štvrťrok 2015

 
Pobočkám SLZ

1. Každoročne predkladať návrhy projektov na medzinárodnú spoluprácu a vlastnú
   činnosť pobočiek
Termín: Trvale
2. Predkladať návrhy na ocenenie  členov SLZ při životných jubileách a dosiahnutých
   Výsledkoch
Termín: Trvale
3. Dodržiavať ustanovenie Stanov SLZ a príslušných smerníc a predpisov SLZ

Termín: Trvale
4. Rozpracovať Programové ciele SLZ do plánov činnosti pobočiek, okrem bodu 5.
Termín: Trvale

V Trenčíne 6.12..201      pplk v. v. Ing. Peter GAŠPAROVI
                                          
prezident Slovenského leteckého zväzu
                                             gen. Dr. M. R. Štefánika
 
 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky