december 013 - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

december 013

ARCHÍV > SLZ Trenčín v 2013

Správa o činnosti  
Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika
pobočky Trenčín prednesená
na VČS 11.12.2013

  Vážené dámy a páni.
 
   Základným vodítkom  pre  prácu našej pobočky v uplynulom roku bol plán prijatý na VČS  v decembri r. 2O12.
   
Plnenie úloh plánu organizačne zabezpečoval výbor pobočky ktorý pracoval v zložení:  
       predseda – S. Kamenický
                 miestopredseda – F. Sekereš
                 tajomník- Ing. D. Sadloň
                 pokladník  - A. Švančara
                 kronikár – A. Rajčan
  
Výbor sa stretával  spravidla jeden krát za mesiac hodinu pred členskou schôdzou, ale i  operatívne k riešeniu aktuálnych úloh.
Svojou prácou zabezpečil splnenie vytýčených úloh v našom pláne činnosti. V čas informoval členov o akciách, ktoré organizoval v danom mesiaci, či už  na nástenke posádkového klubu, cez internet, alebo telefón. Jeho práca bola kolektívna a zabezpečila náplň činnosti našej pobočky  v priebehu celého roka.
   K úspechom v práci našej pobočky je zriadená webová stránka, ktorá je pravidelne doplňovaná informáciami o našej činnosti a doplňovaná pohotovou fotodokumentáciou. Najväčšiu zásluhu na jej vedení má  pán  A. Švančara  za čo mu patrí i naše poďakovanie. I keď stránka je dostatočne bohatá na informácie o našej činnosti  stále máme ešte rezervy v  počte prispievajúcich o našej histórii o našich osobných zaujímavých príhodách z leteckej činnosti. Zatiaľ v činnosti aktívne prispievajúceho vyniká p. F. Sekereš.
     S vedením kroniky v tomto roku sa však nemôžeme pochváliť. Pre dlhšiu absenciu  člena výboru povereného vedením kroniky p. Rajčana nebola pravidelne doplňovaná. Menovaný má problém i s dochádzkou na jednania výboru. Doporučujeme namiesto p. Rajčana zvoliť nového člena výboru.
    
    K vyhodnoteniu plánu činnosti:

Našu činnosť v uplynulom roku môžeme hodnotiť ako veľmi zaujímavú a pestrú. V klubovej činnosti sme zorganizovali  niekoľko pútavých besied.
 V mesiaci januári to bola beseda s autorom knihy Mosguito nad Piešťanmi  p. Bohuslavom  Feriancom. Obdivovali sme jeho zanietenosť pre zdokumentovanie tejto leteckej udalosti s konca 2.sv. vojny pri ktorej bolo zostrelené prieskumné Mosguito. Vrcholom jeho úsilia bolo, že vypátral i členov zostrelenej Kanadskej posádky a jeden z nich STUART  Newton May navštívil Slovensko.

 V mesiaci apríl sme na našej schôdzi privítali pplk. v. v. Ing. Jozefa Solmošiho. Voľným spôsobom nám porozprával  o svojich leteckých zážitkoch vo funkcii inštruktora lietania  na AN-26   v jednej Africkej krajine. Vrátil sa tiež k príčinám leteckej katastrofy AN-24 na trati Priština – Košice
 V mesiaci marec sme navštívili múzeum letectva v Košiciach. Privítal nás riaditeľ múzea p. Hájek. V úvode nás zoznámil s jeho históriou a podielom exprezidenta R. Šustra na jeho vzniku. Na svojich zahraničných návštevách získal od predstaviteľov 12 krajín Európy, USA a Číny vzácne  exponáty 20-tych    bojových lietadiel.
 Medzi najvydarenejšie naše akcie  patrila v máji návšteva miesta posledného odpočinku  gen. Dr. M. R. Štefánika na Bradle. Spolu s nami sa položenia vencov pri pamätníku zúčastnila i delegácia našej družobnej organizácie  Českého zväzu letcov z pobočky plk. v. v. JUDr. Vladimíra Vaňka. Spoločne sme si tak uctili pamiatku jedného zo zakladateľov prvého slobodného štátu Čechov a Slovákov, Československej republiky.
Našu spoločnú delegáciu sprevádzal odborným výkladom o osobnosti gen. Dr. M. R. Štefánika i o histórii stavby pamätníku na Bradle  Mgr. Peter Uhlík z Brezovej pod Bradlom.
Vysoko bola hodnotená táto akcia i zo strany našich hosti z  družobnej organizácie.
 V mesiaci jún sme navštívili LOT  a miestny Trenčiansky  aeroklub.
Podnikom nás sprevádzal odborným výkladom Ing. Jaroslav Lacko.  Ukázal nám priestory kde sa vykonávajú revízie a generálne opravy lietadiel a vrtuľníkov. S ľútosťou sme  sa dívali na nevyužité kapacity podniku, ktorému chýbajú naše poprípade zahraničné objednávky.
S históriou  Trenčianskeho aeroklubu nás zoznámil jeho predseda pán Boris Kavka. Vysvetlil nám aké sú dnes podmienky výcviku pilotov  na bezmotorové a motorové lietadlá i možnosti vykonávať komerčné a vyhliadkové lety. Zoznámili  sme sa i leteckým parkom miestneho aeroklubu.
Vďaka dobrej spolupráci s radou klubu vojenských veteránov  sme mohli 1.9.2013  uskutočniť zájazd na SIAF  2013 / národné letecké dni/ na letisku Sliač. Bohatý program leteckého dňa naplnil naše očakávania a každý z nás si odniesol krásne zážitky na ktoré budeme dlho spomínať.
 V septembri sme na pozvanie  predsedu  pobočky SLZ  Martin JUDr. Juraja  Badu a člena predsedníctva republikového výboru Ing. Mariana Thémara navštívili miestnu pobočku a aeroklub na letisku Tomčany blízko Martina. Pri družnom posedení, po vzájomnom zoznámení s ostatnými členmi, sme sa navzájom informovali o činnosti našich pobočiek i problémoch miestneho aeroklubu. Hľadali sme spoločnú cestu, ako skvalitniť činnosť SLZ gen. Dr. M. R. Štefánika, ako upevniť jeho autoritu v našej spoločnosti a spestriť jeho činnosť i príchodom novej mladšej generácie.
    
Nie najlepšia  ekonomická situácia  je v Slovenských aerokluboch.
Podporujeme návrh  funkcionárov miestneho aeroklubu,  aby aerokluby vykonávali výcvik záložných pilotov pre potreby vojenského letectva. Prinieslo by to značné oživenie ich  činnosti.
    
Naším hostiteľom  sme poďakovali za vrelé prijatie a občerstvenie, na pamiatku stretnutia sme im darovali knižnú publikáciu o meste Trenčín.
     Plán činnosti sme v uplynulom roku úspešne splnili.
  
     Svojou činnosťou napĺňame obsah družobnej zmluvy s organizáciou Čs. zväzu letcov z Příbora.
Úspešnú spoločnú akciu na Bradle som už spomenul. O našej činnosti sa vzájomne informujeme prostredníctvom internetu. Osobne som sa zúčastnil v septembri na ich slávnostnej schôdzi k výročiu vzniku dopravno-výsadkového  pluku.
Krátkym príhovorom som pozdravil jednanie schôdze a odovzdal som predsedovi 2 DVD . Jedno o osobnosti gen. Dr. M. R. Štefánika ktoré natočili Francúzi a jedno o rekonštrukcii havárie pri ktorej zahynul.

    O úspešnej činnosti našich modelárov nás bude informovať Mgr. Zvalený.
 
K práci republikového výboru SLZ.

 Predseda našej pobočky sa 2 x  zúčastnil jednania republikového výboru. O výsledkoch a záveroch jednania informoval náš výbor a na čl. schôdzi ostatných členov. Máme vážne výhrady k práci republikového výboru, ktorý ani v tomto roku nezabezpečil príjem 2% od platcov dane, nie je  vykonaná kontrola hospodárenia a ešte stále nepracuje KRK. Tento kritický stav spôsobuje určitú nedôveru k činnosti republikového výboru.
     
Objektívne však musíme priznať, že RV nedostal ani v tomto roku
žiadne dotácie na plánovanú činnosť.

     Záverom môžeme hodnotiť, že naša činnosť v uplynulom roku bola bohatá a pestrá. Väčšina akcií ktoré sme zorganizovali bola úspešná, priniesla nám určité uspokojenie a radosť.

    Výbor ďakuje všetkým členom za aktívnu účasť na našich akciach.
Vyslovujeme presvedčenie, že i v budúcom roku naplníme plán našej činnosti v tej kvalite ako v uplynulom roku.

V Trenčíne dňa :  11.12.2013


 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky